Werk

Vraag en aanbod komen op de arbeidsmarkt meestal vanzelf samen. Toch blijkt uit internationaal onderzoek dat landen met een actief arbeidsmarktbeleid over meer werkgelegenheid en een betere inkomensverdeling beschikken. Voor het ontwikkelen van beleid is kennis van de onderwijs- en arbeidsmarkt nodig. Daarnaast is het de uitdaging om bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid de juiste partijen te betrekken. Dus naast gemeenten en het UWV Werkbedrijf, ook het onderwijs én werkgevers. Policy Productions ondersteunt hierbij met advies, onderzoek en realisatie. Wij zijn actief op de onderstaande thema’s:

Regionaal arbeidsmarktbeleid

Effectief regionaal arbeidsmarktbeleid is gebaat bij concreet toepasbare arbeidsmarktinformatie, een goede analyse van de regionale situatie en concrete en gedragen doelstellingen. Policy Productions ondersteunt gemeenten en andere arbeidsmarktpartijen met het:

 • verzamelen, structureren en toepassen van arbeidsmarktinformatie

 • verbeteren van de lokale of regionale informatiestructuur

 • opstellen van werkgelegenheidsramingen en het uitvoeren trendonderzoek

 • ontwikkelen van simulatiemodellen

 • ontwikkelen van een gezamenlijke visie op de arbeidsmarkt

 • uitwerken en implementeren van een werkgeversgerichte dienstverlening

 • verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de regionale arbeidsmarkt

 • opstellen van een actieagenda voor regionaal arbeidsmarktbeleid

 

Mobiliteit van werknemers

Het stimuleren van arbeidsmobiliteit is een manier om op de arbeidsmarkt vraag en aanbod af te stemmen. Policy Productions ondersteunt opdrachtgevers daarbij met:

 • evaluatieonderzoek naar mobiliteitsbeleid

 • kosten-batenanalyses van mobiliteit

 • een simulatiemodel dat de effecten van samenwerken aan mobiliteit inzichtelijk maakt

Gemeenten waarderen de loyaliteit van hun ambtenaren sterk. Zij zien hen liever niet naar andere bedrijfstakken en andere regio’s vertrekken. Daarom werken gemeenten samen in mobiliteitsnetwerken en wisselen zij hierin talentvolle ambtenaren uit. Zo proberen gemeenten hen vast te houden voor de regio en ook lenig te maken in het kunnen wisselen van functies. Maar leveren deze netwerken eigenlijk iets op? En zo ja wat dan? Policy Productions heeft voor samenwerkende gemeenten een rekenmodel gemaakt waarmee zij op een gemakkelijke manier kunnen narekenen of en hoe samenwerken aan mobiliteit geld oplevert. Geïnteresseerde gemeenten kunnen tot november 2013 subsidie krijgen van het A+O Fonds Gemeenten, zodat Policy Productions langs kan komen om het rekenmodel samen met hen in te vullen.

Tekort aan technici

Nederland kampt met een tekort aan goed opgeleid technisch personeel. Zonder goede maatregelen kan het tekort aan technici in Nederland oplopen tot tegen de 155.000 in 2016. Voor de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs is het de uitdaging regionaal maatregelen te kiezen die al op korte termijn uitvoerbaar zijn.  Daarnaast is het van belang dat de gekozen maatregelen daadwerkelijk op draagvlak en investeringen van al deze drie partijen kunnen rekenen. Wij ondersteunen daarbij met:

 • onderzoek naar succesvolle initiatieven en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven

 • het inrichten van een doelgerichte projectorganisatie

 • het gezamenlijk selecteren van een samenhangend pakket aan maatregelen

 • het maken van heldere, meerjarige afspraken over inhoud en financiën

 • de implementatie van gekozen maatregelen

Jeugdwerkloosheid

Bestrijding van jeugdwerkloosheid staat hoog op de politieke agenda. Jongeren zijn immers extra gevoelig voor conjuncturele schommelingen op de arbeidsmarkt. Met name jongeren zonder startkwalificatie lopen een steeds groter risico om langdurig werkloos te raken. En werkloze jongeren dreigen al vroegtijdig de aansluiting met onze maatschappij te verliezen, met alle mogelijke negatieve gevolgen van dien. Wij ondersteunen bij:

 • het ontwikkelen van een sluitende en doelgerichte aanpak

 • het uitvoeren van regionale of lokale actieplannen

 • het ontwikkelen en organiseren van extra impulsen zoals bijvoorbeeld een jongerenmanifestatie of stagemarkt

Sociale werkvoorziening

De omvorming van sociale werkvoorziening staat hoog op de agenda van gemeenten. Niet alleen vanuit financieel perspectief maar ook vanwege de zoektocht naar de organisatie van Participatie in de arbeidsmarktregio's en de rol van de sw-bedrijven daarin. Wij ondersteunen partijen in die zoektocht met:

 • onderzoek naar de maatschappelijk waarde van sociale werkvoorziening

 • het uitvoeren van omvormingsplannen

 • het ontwikkelen van scenario's voor  bedrijfsonderdelen

 • visieontwikkeling