Onderwijs

Een succesvolle schoolloopbaan staat of valt met kwalitatief goed onderwijs. Ook het voorkomen van voortijdig schoolverlaten is van belang. Goed onderwijs is primair de taak en de verantwoordelijkheid van schoolbesturen en scholen. Daarnaast voelen steeds meer gemeenten zich mede verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit. Dit omdat leerlingen en ouders gemeenten daar deels ook op aanspreken. Het aanpakken van verzuim en VSV is een terrein waarvoor onderwijs en gemeenten gezamenlijk zorg voor dragen. Policy Productions ondersteunt het onderwijs en gemeenten bij het versterken van de onderwijskwaliteit en bij het bestrijden van verzuim en uitval.

Versterken onderwijskwaliteit

Binnen het onderwijs wordt hard gewerkt aan het verhogen van de onderwijskwaliteit. Hulpmiddel daarbij is het versterken van het opbrengstgericht werken op alle niveaus van de schoolorganisatie. Dit vergt van schoolbesturen, schoolleiders, intern begeleiders, docenten, teamleiders en andere professionals in het onderwijs dat ze systematisch en cyclisch werken aan het optimaliseren van de leeropbrengsten van hun leerlingen. Policy Productions ondersteunt schoolorganisaties daarbij en heeft onder andere een werkwijze ontwikkeld om de referentieniveaus taal en rekenen te helpen implementeren in het basisonderwijs.

Gemeenten gaan formeel niet over de kwaliteit van het onderwijs. Maar gelet op het maatschappelijk belang van goed onderwijs en omdat leerlingen en ouders gemeenten aanspreken op de kwaliteit van ‘hun scholen’ voelen steeds meer gemeenten zich mede verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit. Omdat formele bevoegdheden ontbreken, is het voor gemeenten niet eenvoudig om handen en voeten te geven aan deze morele verantwoordelijkheid. De aankomende decentralisatie van de jeugdzorg geeft gemeenten naast hun wettelijk taken op het gebied van onderwijshuisvesting en leerplicht wel steeds meer handvatten om tot een goede samenwerking met het onderwijs te komen. Policy Productions ondersteunt gemeenten bij het opbouwen van samenwerkingsrelaties met het onderwijs en bij het uitwerken van een heldere visie en concrete doelen. Dit onder meer:

    in de rol van programmamanager van een gemeentelijke kwaliteitsimpuls
    als regievoerder passend onderwijs
    als projectleider gericht op het aanpakken van taalachterstanden en het versterken van ouderbetrokkenheid met behulp van gemeentelijke interventies
    door onderzoek naar de organisatie en effectiviteit van het nieuwkomeronderwijs

Aanpak taalachterstanden

Policy Productions ondersteunt gemeentes bij het verminderen van taalachterstanden bij jonge kinderen. Dit doen wij onder andere door de subsidiestromen rondom taalklassen in het primair onderwijs te coördineren. Deze taalklassen zijn bijvoorbeeld de schakelklassen, kopklassen en de Vakantieschool Taal.

Een aantal factoren is bepalend bij het terugdringen van taalachterstanden:

    vroegtijdige signalering;
    effectieve taalinterventies; 
    ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap

Om deze taalklassen zo optimaal mogelijk te laten functioneren zetten wij hierbij in op:

    het ontwikkelen, professionaliseren en ondersteunen in de uitvoering van effectieve taalinterventies;
    het bevorderen van Ouderbetrokkenheid (met het accent op Educatief Partnerschap) binnen de gesubsidieerde taalinterventies;
    het verspreiden van effectief materiaal en goede voorbeelden van Ouderbetrokkenheid. Denk hierbij aan het ontwikkelen van oudermateriaal zoals werkboekjes, folders en posters en het opzetten website met taaltips voor ouders en kinderen.  

Passend onderwijs

In augustus 2014 gaat de wet passend onderwijs in werking. Samenwerkingsverbanden van schoolbesturen hebben de opdracht deze wet te implementeren. Scholen krijgen met deze wet de plicht ondersteuning te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De invoering van passend onderwijs gaat gepaard met het loslaten van indicatiestellingen en met een omvangrijke bezuiniging. Dit noodzaakt schoolbesturen om goed te kijken naar de onderwijsvoorzieningen die ze gezamenlijk realiseren. En om samen met zorgaanbieders de wijze waarop de zorg en ondersteuning in en om de school wordt georganiseerd te vernieuwen. Schoolbesturen en gemeenten worden daarmee strategische samenwerkingspartners. Het organiseren van de zorg om de school wordt immers met de decentralisatie van de jeugdzorg de integrale verantwoordelijkheid van de gemeente.

Policy Productions ondersteunt het onderwijs en gemeenten bij passend onderwijs onder meer met:

    het vervullen van de rol van regisseur passend onderwijs
    het uitwerken van een heldere visie op zorg in en om de school
    het opstellen van een regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO)
    het in kaart brengen van de huidige onderwijs- en jeugdzorgvoorzieningen
    het opstellen van een doelgerichte, gezamenlijke uitvoeringsagenda passend onderwijs
    interim en programmamanagement