Jeugd

Kinderen en jongeren geven de samenleving van de toekomst vorm. Zij ontwikkelen zich in hun gezin, op school en in de gemeente of stad waar ze wonen. Ouders en verzorgers zijn vanzelfsprekend primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling van en zorg voor hun kinderen. De gemeente is daarnaast verantwoordelijk voor het inrichten van voorzieningen die de ontwikkeling van kinderen faciliteren en ouders waar nodig ondersteunen bij het opvoeden. De gemeente doet dit samen met haar partners op het gebied van onderwijs, welzijn, sport, cultuur en jeugdzorg. Gemeenten zijn bovendien door de decentralisaties die de rijksoverheid heeft ingezet sinds2015 integraal verantwoordelijk voor:

    de jeugdgezondheidszorg
    de geïndiceerde jeugdzorg
    de jeugd GGZ en jeugd LVG
    jeugdbescherming en -reclassering

Opvoeden en opgroeien

De gemeente staat bij haar verantwoordelijk voor het bieden van opvoed- en opgroeiondersteuning voor een aantal uitdagingen.  Allereerst om de voorzieningen en het jeugdbeleid zo in te richten dat deze aansluiten bij de levensloop van kinderen en jongeren. Daarnaast om een infrastructuur te ontwikkelen die risico’s adequaat signaleert maar niet onnodig problematiseert. Met de meeste kinderen en jongeren gaat het immers gelukkig prima. Policy Productions ondersteunt gemeenten en hun lokale partners bij het:

    in kaart brengen van bereik en effectiviteit van het huidige beleid
    ontwikkelen van beleid dat geënt is op de levensloop van kinderen en jongeren
    concreet handen en voeten geven aan het ‘ontproblematiseren’

Decentralisatie jeugdzorg
Sinds2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het jeugdzorgbeleid. De decentralisatie van het jeugdzorgbeleid moet een einde maken aan de inzet van versnipperde en te zware zorg en gaat gepaard met bezuinigingen. Gemeenten staan bij de inrichting van het nieuwe jeugdstelsel voor grote uitdagingen waaronder:  

    het vormgeven van de verhouding van de gemeente tot de huidige zorgaanbieders
    het leggen van de verbinding in beleid en uitvoering de verbinding te met Passend Onderwijs
    het inbedden van de aanpak van kwetsbare gezinnen in haar nieuwe integrale verantwoordelijkheid
    het tegelijkertijd innoveren, implementeren én bezuinigen

Policy Productions ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding en implementatie van de decentralisatie jeugdzorg met:

    het opstellen van een heldere visie of koersnotitie
    maatschappelijke kosten-batenanalyses en evaluatie van het huidige stelsel
    advies hoe het accent te verleggen van curatief naar meer preventief beleid
    het inrichten van effectieve samenwerkingsverbanden en opdrachtgever-opdrachtnemerrelaties
    het toepassen en uitproberen van nieuw beleid bijvoorbeeld binnen een proeftuin
    het concreet handen en voeten geven aan ‘eigen kracht’
    interim en programmamanagement

Passend onderwijs

In augustus 2014 trad de wet passend onderwijs in werking. Samenwerkingsverbanden van schoolbesturen hebben de opdracht deze wet te implementeren. Scholen krijgen met deze wet de plicht ondersteuning te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De invoering van passend onderwijs gaat gepaard met het loslaten van indicatiestellingen en met een omvangrijke bezuiniging. Dit noodzaakt schoolbesturen om goed te kijken naar de onderwijsvoorzieningen die ze gezamenlijk realiseren. En om samen met zorgaanbieders de wijze waarop de zorg en ondersteuning in en om de school wordt georganiseerd te vernieuwen. Schoolbesturen en gemeenten worden daarmee strategische samenwerkingspartners. Het organiseren van de zorg om de school wordt immers met de decentralisatie van de jeugdzorg de integrale verantwoordelijkheid van de gemeente.

Policy Productions ondersteunt het onderwijs en gemeenten bij passend onderwijs onder meer met: 

    het vervullen van de rol van regisseur passend onderwijs
    het uitwerken van een heldere visie op zorg in en om de school
    het opstellen van een regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO)
    het in kaart brengen van de huidige onderwijs- en jeugdzorgvoorzieningen
    het opstellen van een doelgerichte, gezamenlijke uitvoeringsagenda passend onderwijs
    interim en programmamanagement