Gezondheid

De gezondheidszorg legt beslag op een steeds groter deel van ons inkomen. Om deze kostenstijging te remmen voert de overheid actief beleid. Van de introductie van marktwerking wordt een grote kostenbesparing verwacht, maar deze ligt ook politiek gevoelig. De rollen van belangrijke partijen zoals zorgverzekeraars, artsen, patiënten, raden van bestuur, ziekenhuizen komen niet altijd zo uit de verf zoals de politiek dat voor ogen had. Daarnaast verplaatst het rijk grote delen van de langdurige zorg naar lokale overheden. Rechten veranderen hierbij in voorzieningen. Een derde manier om kosten te besparen is de ontmedicalisering van allerlei problemen. Hierbij zijn de kanteling, eigen kracht en beroep op het eigen sociaal netwerk kernbegrippen. Policy Productions ondersteunt beleidsmakers en uitvoerders in de gezondheidszorg met:

    kwalitatief en kwantitatief onderzoek, effectanalyses en scenariostudies
    onderzoek naar marktwerking, marktanalyses en kosten-batenanalyses
    internationaal beleidsinspiratieonderzoek
    simulatiemodellen
    creatieve sessies om ideeën te genereren

Decentralisaties

Binnen de beleidsvelden arbeidsmarkt, sociale zekerheid, jeugdzorg, gezondheidszorg, welzijn en onderwijs heeft het rijk de decentralisatie van verantwoordelijkheden naar de gemeente stevig ingezet. Het idee hierachter is driedubbel:

    bezuinigingen
    de politiek zou hierdoor dichter bij de burger komen te staan
    de burger zou hierdoor de politiek meer kunnen beïnvloeden

Bezuinigd wordt er door tegelijkertijd met het decentraliseren de rechten van burgers te veranderen in voorzieningen: “van recht naar voorziening”. De gemeente heeft wel zorgplicht voor haar burgers, maar wat ze daarvoor precies levert staat de gemeente vrij. In praktijk betekent dit dat gemeenten veel beleidsvrijheid hebben en steeds beperktere middelen. Zij worden daardoor gedwongen hun beleidsvrijheid zeer creatief in te zetten om slimme, efficiënte oplossingen te vinden, willen zij nog van betekenis kunnen zijn voor de burgers.

Policy Productions ondersteunt organisaties bij de voorbereiding en implementatie van de decentralisaties met:

    creatieve sessie die bijvoorbeeld uitmonden in een ‘houtskoolschets’
    het uitwerken van een heldere visie of koersnotitie
    maatschappelijke kosten-batenanalyses, effectanalyses en simulatiemodellen
    het inrichten van effectieve samenwerkingsverbanden en opdrachtgever- opdrachtnemerrelaties
    het toepassen en uitproberen van nieuw beleid bijvoorbeeld binnen een proeftuin
    het concreet handen en voeten geven aan ‘eigen kracht’
    interim en programmamanagement